Política de la organització

Revisió 2       Data 18/03/22

TEGAR considera el Sistema de Gestió Intern com l’eina essencial a partir de la qual garantir la viabilitat i el desenvolupament futur de l’organització. Per això ha establert com a línies estratègiques “desenvolupar el procés de millora contínua i innovació, amb la participació de tots els treballadors” i “orientar els nostres serveis a la millora del grau de satisfacció dels clients interns i externs”, tenint en compte un ambient de treball intern adequat i evitant i controlant els perills i riscos laborals.

En aquest sentit la Direcció assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir aquesta política de la organització que faci possible el desenvolupament d’aquestes línies estratègiques en totes les activitats de l’Entitat.

La política de la organització de TEGAR s’inspira en varis principis bàsics: el compliment de tota la normativa i legislació aplicable, en la prevenció de riscos laboralsi la millora contínua de les activitats desenvolupades amb la fi de millorar el grau de satisfacció dels nostres clients i millorar la gestió interna.

Per portar a la pràctica aquests principis, la Direcció de l’Entitat es proposa:

 • Treballar en la recerca constant de millora en tots els àmbits de l’Entitat.
 • Identificar, acceptar, satisfer i superar constantment les expectatives i necessitats de tots els col·lectius humans relacionats amb l’Entitat (clients, usuaris, proveïdors, treballadors, directius, famílies, Administració,…), respecte als productes i serveis que l’Entitat proporciona.
 • Assegurar la qualitat a partir del control dels processos, estructurant el sistema de qualitat a través d’un conjunt d’accions preestablertes i sistemàtiques que garanteixin la satisfacció dels requisits de qualitat especificats.
 • Utilitzar les normes ISO com un mitjà per aconseguir portar a terme aquesta política de qualitat. Utilitzar aquestes normes com pautes, regles generals i eines bàsiques, i canviar-les si considerem que els canvis ajuden en el procés de millora.
 • Destinar els mitjans, per tal que aquest sistema de qualitat, tingui la implicació responsable de tot el personal de l’Entitat, posant una especial atenció en la formació.
 • Integrar la qualitat en tots els nivells jeràrquics dels diferents centres i serveis de l’Entitat.
 • Crear un entorn de treball per a tots els treballadors que fomenti un compromís amb la qualitat, la seguretat i salut laboral, el treball en equip i la confiança i respecte mutus sense distinció.
 • A no produir productes ni prestar serveis que incompleixin la legalitat vigent, i un compromís de compliment de la legislació i reglamentació en matèria de seguretat i salut laboral aplicables a l’organització.
 • Mantenir un compromís en la prevenció de danys i deteriorament de la salut i desenvolupant la seguretat i salut laboral, eliminant els perills i reduint els riscos i proporcionant condicions de treball segures i saludables per prevenir lesions i deterioraments de la salut relacionats amb el treball
 • Compromís d’establir canals per la consulta i participació dels treballadors en tots els àmbits de l’organització i del sistema de gestió i fomentar-ne la utilització
 • Establir procediments per la revisió periòdica del compliment de la política de la organització, així com per l’aplicació de mesures correctives davant de les desviacions detectades.
 • Definir i revisar periòdicament els objectius establerts en compliment d’aquesta política de la organització, dins de procés de millora contínua de la nostra Entitat.
 • Difondre la política de la organització entre els treballadors, proveïdors, subcontractistes i altres parts interessades. Tot particular, organisme o empresa pot consultar la política de la organització de manera formal, sol·licitant-lo a TEGAR.

Per portar a terme aquesta política de la organització és necessària la col·laboració i participació de l’Equip Directiu, així com també, la participació activa i responsable de tots els treballadors de la organització.

Les actuacions del Centre Especial de Treball estan impulsades i subvencionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançades pel Fons Social Europeu.