Política de qualitat

TEGAR considera la qualitat com l’eina essencial a partir de la qual garantir la viabilitat i el desenvolupament futur de les seves organitzacions. Per això ha establert com a línies estratègiques “desenvolupar el procés de millora contínua i innovació, amb la participació de tots els treballadors” i “orientar els nostres serveis a la millora dels grau de satisfacció dels clients interns i externs”.

En aquest sentit la Direcció assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat que faci possible el desenvolupament d’aquestes línies estratègiques en totes les activitats de l’Entitat.

La política de qualitat de TEGAR s’inspira en dos principis bàsics: el compliment de tota la normativa aplicable i la millora contínua de les activitats desenvolupades amb la fi de millorar el grau de satisfacció dels nostres clients.

Per portar a la pràctica aquests principis, la Direcció de l’Entitat es proposa:

  • Treballar en la recerca constant de millora en tots els àmbits de l’Entitat.
    Identificar, acceptar, satisfer i superar constantment les expectatives i necessitats de tots els col·lectius humans relacionats amb l’Entitat (clients, proveïdors, empleats, directius, famílies, Administració,…), respecte als productes i serveis que l’Entitat proporciona.
  • Assegurar la qualitat a partir del control dels processos, estructurant el sistema de qualitat a través d’un conjunt d’accions preestablertes i sistemàtiques que garanteixin la satisfacció dels requisits de qualitat especificats.
  • Utilitzar les normes ISO com un mitjà per aconseguir portar a terme aquesta política de qualitat. Utilitzar aquestes normes com pautes, regles generals i eines bàsiques, i canviar-les si considerem que els canvis ajuden en el procés de millora.
  • Destinar els mitjans per tal que aquest sistema de qualitat tingui la implicació responsable de tot el personal de l’Entitat, posant una especial atenció en la formació.
  • Integrar la qualitat en tots els nivells jeràrquics dels diferents centres i serveis de l’Entitat.
  • Establir procediments per la revisió periòdica del compliment de la política de qualitat, així com per l’aplicació de mesures correctives davant de les desviacions detectades.
  • Definir i revisar periòdicament els objectius establerts en compliment d’aquesta política de qualitat, dins de procés de millora contínua de la nostra Entitat.
  • Difondre la política de qualitat entre els treballadors, proveïdors, subcontractistes i altres parts interessades. Tot particular, organisme o empresa pot consultar la política de qualitat de manera formal, sol·licitant-lo a TEGAR.

Per portar a terme aquesta política de qualitat és necessària la col·laboració i participació del Comitè de Qualitat i , així com també, la participació activa i responsable de tots els treballadors.